Skip to content Skip to footer

Konferencia

7.-8. Sep. 2022

sa koná v rámci programu Erasmus + KA210-ADU – Malé partnerstvá v sektore vzdelávania dospelých, v projekte “Farmy starostlivosti – pre udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť” , ktorého cieľom je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť odbornej prípravy dospelých osôb pracujúcich v oblasti Intervencií s asistenciou zvierat – Animal Assisted Interventions (AAI) a práci na tzv. Farmách starostlivosti – Care Farms.

Konferencia je zameraná na odborníkov a zástupcov organizácií pôsobiacich v oblasti AAI. Cieľom je oboznámiť širokú škálu prijímateľov z rôznych krajín s výsledkami a výstupami vytvorenými v rámci projektu a povzbudiť ich k implementácii týchto výsledkov do svojich organizácií.

Počas projektu sme vytvorili funkčné partnerstvo medzi 4 organizáciami (SR, ČR, PL, NOR) a  prinášame know-how o Farmách starostlivosti na Slovensko vďaka zrealizovaným aktivitám, výmene know-how medzi PL, ČR a SR pod gesciou expertov z Nórska.

Projekt chceme ukončiť záverečnou konferenciou na Slovensku – info a MAPA   Conference in Slovakia/Zelená Lagúna Domaša

Záujemcov o prácu v pomáhajúcich profesiách, ktorí chcú, plánujú, alebo zahŕňajú zvieratá do svojej práce na zefektívnenie vlastnej praxe, ako aj širokú verejnosť, POZÝVAME na nórske, poľské, české a slovenské PREDNÁŠKY.

Možnosti využitia zvieratami asistovaných intervencií sa rapídne rozširujú. Hoci pomáhajúca prax využíva k dosiahnutiu formulovaných terapeutických či vzdelávacích cieľov rôzne modality, ako tanec, hudbu, výtvarné umenie a mnohé iné, v zvieratami asistovaných intervenciách je týmto “nástrojom” živé zviera.

Práve tento fakt – zahrnutie živého zvieraťa do procesov pomáhajúcich ľuďom – nevyhnutne vyžaduje zohľadnenie jedinečných faktorov. Na tieto sme sa v projekte zvlášť zameriavali. Tiež na proces intervencií vo všetkých jeho fázach. Kľúčový dôraz sme kládli nielen na odbornú prípravu humánno-animálneho tímu, ale aj na dôsledné plánovanie programov s asistenciou zvierat. Pozývame vás do diskusie na konferencii o týchto témach.

V spolupráci s odborníkmi na Slovensku sa cielene venujeme príprave profesionálov a profesionáliek v oblasti intervencií s asistenciou zvierat v podmienkach Slovenskej republiky. V tejto téme predstaví koncept profesionalizácie intervencií so zvieratami na Slovensku, známy pod názvom SAIAZ – PhDr. Mgr. Martina Čontofalská Michalková zo Zmysel života

Mnohí z ďalších slovenských odborníkov budú prednášajúcimi na tohtoročnej konferencii ako Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. z organizácie Trojlístok n.o. –  za Slovensko v najväčší odborník v téme AAI.

Prednášajúci:

  • Welfare hospodárskych zvierat (Animal welfare among farm animals): Dr. Christine Olsen, ICofA/ Dyrebar Omsorg (NOR)
  • Intervencie s asistenciou psov na Slovensku optikou procesov profesionalizacie :Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., Trojlístok n.o. (SK)
  • Intervencie s asistenciou psov v nemocniciach (Dog Assisted Interventions in hospitals): Magdalena Nawarecka – Piatek,  Stowarzyszenie zwierzeta ludziom (PL)
  • Etické dilemy v zapojení zvierat do intervencií s ich asistenciou: Mgr. Katarína Šándorová,  Animal centrum – Spoločný svet, o.z. (SK)
  • Intervencie s asistenciou zvierat na farmách (Animal Assisted Interventions on farms): Line Sandstedt, ICofA/ Dyrebar Omsorg (NOR)
  • Vplyv hiporehabilitácie na rozvoj grafomotoriky (Vliv hiporehabilitace na rozvoj grafomotoriky): Mgr. Ing. Markéta Píšová, Ph.D. a Mgr. Martina Procházková, Česká hiporehabilitační společnost (CZ)
  • Prvky výcviku psov v intervenciách s asistenciou zvierat (Elements of dog training in AAI): Sabina Zlotorowicz, Stowarzyszenie zwierzeta ludziom (PL)
  • Neurodiverzita alebo každý mozog je jedinečný  – Mgr. Viera Hincová, A centrum/Beznavodu (SK)
  • Farmy starostlivosti pre udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť: Bc. Slavomíra Dupláková, Zvieratá a ľudia navzájom, o.z. (SK)
 

Na konferencii zhrnieme projekt, ktorý je krokom transformácie a zmeny, budovania kapacity organizácií v oblasti nadnárodnej aj medzisektorovej spolupráce. Zámerom je pokračovať v informovaní a tvorbe ponuky vzdelávania pre široké skupiny ľudí, bez štrukturálnych obmedzení, s osobitným ohľadom na potreby jednotlivca, pretože …“Farmy starostlivosti sú príležitosťou na začlenenie a uplatnenie sa pre najrôznejšie skupiny ľudí – odborníkov a profesionálov z rôznych oblastí, až po ľudí, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, nie sú zamestnaní, s nízkou úrovňou zručností”.

V projekte sme využívali aj digitálne nástroje, online vzdelávacie metódy na doplnenie fyzických aktivít – pr. upútavka na vzdelávacie materiály

Konferencia bude zaznamenaná a archivovaná na webovej stránke projektu. Prístup k nej a všetkým informáciám, ktoré môžu byť ďalej zdieľané s ostatnými zainteresovanými stranami, získajú všetci účastníci konferencie.

Prihlasovanie na mail: slavka@animalpartners.sk

S.D.

What's your reaction?
2Smile2Angry1LOL0Sad0Love