Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

qr kod na propagačné materiály

Obsah aktivity

V aktivite sme postupovali následovne. Najskôr sme vytvorili metodicko koordinačný tím, ktorý hneď od začiatku zbieral informácie, zaznamenával príklady dobrej praxe, zhromažďoval priebežne potrebné materiály, zo všetkých pracovných stretnutí, workshopov, konferencií, realizovaných v projekte. Takto nazhromaždené materiály boli dostupné všetkým partnerom a slúžili ako podklady pre obsahovú stránku informačnej platformy, pre diseminačné aktivity, tvorbu brožúry a pod. Koordinátor zo Slovenska realizoval činnosti spojené so zabezpečením technickej stránky online informačnej platformy (stretnutia, rozhovory s IT odborníkmi), zároveň komunikoval so zástupcami každej partnerskej organizácie, získaval od nich podklady, ktoré administratívne spracovával, materiály, ktoré finálne upravoval a ktoré boli potom v tíme spoločne analyzované, triedené a ďalej spracovávané tie, pre platformu. Počas práce na aktivite SK partner zrealizoval aj rôzne prednášky pre vybraných účastníkov z cieľ. skupín. Prednášky boli prispôsobené všetkým vekovým kategóriám a úrovniam ich znalostí, zamerané na zlepšenie vedomostí a digitálnych zručností účastníkov. Prednášky účastníkom predstavili rad nástrojov,  určených pre oblasť vzdelávania. Zámerom bolo, aby ich účastníci vedeli využívať vo vzájomnej interakcii napr. komunikácia pomocou e-mailu, diskusných skupín, nástenky, sociálne siete, chat, zdieľanie aplikácií, videokonferencie …atď. Tieto podaktivity aktivity boli zabezpečené zodpovedným SK garantom, jeho vlastnými alebo prenajatými prostriedkami a priestormi.

Cieľová skupina, kto sa jej zúčastnil a kto má prospech z jej výsledkov

Aktivity sa zúčastnili: odborníci pre služby s asistenciou zvierat, odborníci pre sociálne služby, odborníci pre oblasť zamestnávania a aktivizácie ľudí zo znevýhodnených skupín, odborní konzultanti partnerov, regionálni konzultanti/ koordinátori, supervízorka z SK, zástupcovia farmárov, IT odborník z SK, dobrovoľníci.

Tieto činnosti /dielčie aktivity priniesli kvalitatívne novú formu spolupráce medzi organizáciami, ich členmi, na medzinárodnej úrovni a tiež v každej krajine medzi organizáciami poskytujúcimi služby so zvieratami, farmármi, zamestnancami zariadení sociálnych a zdravotníckych služieb, poskytovateľmi terapií so zvieratami, klientami a ich rodinami. Prospech mali všetky cieľové skupiny projektu.

Ako táto aktivita pomohla k dosiahnutiu cieľov projektu

Počas aktivity sme pracovali priamo s ľuďmi zo znevýhodnených skupín, títo ľudia boli účastníkmi intervencií, v ktorých asistovali zvieratá,  diskutovali sme s mimi, zosumarizovali sme aj príklady dobrej praxe zdokumentované osobnostným rozvojom ľudí, ktorí po odbornej príprave a vzdelávaní našli uplatnenie a zamestnali sa na Farmách starostlivosti, zosumarizovali sme fotografie, prípadové štúdie, správy z konferencií, manuály pre terapeutické prístupy so zvieratami, týmito všetkými činnosťami sme vytvorili dostatočné množstvo materiálu, ktorý obsahuje vysokokvalitné informácie pre odbornú a širokú verejnosť o Farmách starostlivosti a trendoch poskytovania služieb terapií so zvieratami, informácie o podporovanom zamestnávaní ako súčasťou podpory v komunite, o prepájaní sociálnych služieb a služieb zamestnanosti, sieťovaní subjektov v komunite.

Všetky tieto nástroje sme využili pre spoluprácu, na získavanie dôvery pre zmenu a rozvoj Fariem starostlivosti, na zlepšenie

Prostredníctvom týchto dielčich aktivít sme dokázali pomenovať východiská zo súčasnej situácie ľudí zo znevýhodnených a zraniteľných sk. a predložili sme koncepciu pomoci pre tieto skupiny, prezentovanú aj na online informačnej platforme. Činnosti podporili aj medzisektorovú spoluprácu.

Výsledky aktivity

Výsledkom dvanásťmesačného cyklu spätnej väzby, online konzultácií, vzájomného hodnotenia a prispôsobovania sa potrebám jednotlivých cieľových skupín sú skompletizované materiály v online podobe, ktorých časť tvorí obsah platformy. Online informačná platforma je sprístupnená a prevádzkovaná SK organizáciou, je bezplatná a otvorená aj pre vzdelávanie, zdarma pre všetkých záujemcov, na základe všeobecných študijných schopností. Aktuálne ponúka niekoľko hodinové audio vzdelávacie materiály vo forme podcastov, ktoré poskytujú dôveryhodné informácie z rôznych oblastí (Intervencie s asistenciou zvierat AAI, Intervencie na farmách, Intervencie so využitím techník ručného tkania).

Informuje o zrealizovaných aktivitách projektu, o partneroch projektu a ďalšej spolupráci. Ponúka možnosti k vzájomnému spoznávaniu profesionálov pôsobiacich v rôznych subjektoch, čo je veľmi dobrý predpoklad pre úspešnú a efektívnu spoluprácu pri poskytovaní pomoci a riešení individuálnych problémov často spoločných klientov.

Začínajúcim poskytovateľom služieb so zvieratami ponúka profesionálnu istotu, odborné sprevádzanie, odborníkom z praxe pomáhajúcich profesií, pracovníkom odbornej prípravy a vzdelávania pôsobiacich v oblasti intervencií so zvieratami poskytuje prehľad o rôznych typoch intervencií na Farmách. Prináša prehľad o možnostiach odbornej prípravy a vzdelávania v EU, o plánovaných vzdelávacích aktivitách – nie len pre odborníkov (so vzdelaním v pedagogike, zdravotníctve, spoločenských vedách, medicíne, veterinárnom lekárstve).

Na platformu postupne umiestňujeme moduly s prednáškami, plánujeme vytvoriť úložisko externých vzdelávacích zdrojov, testy, prezentácie, videá, odporúčanú literatúru atď. Zámerom je pokračovať v jej rozvoji, aby sa stala modernou budúcnosťou vzdelávania cieľových skupín projektu.  Aktivita predstavila komunitné intervencie, rôzne možnosti, príležitosti pre zamestnanie sa širokej aj odbornej verejnosti na tzv. „Farmách starostlivosti o ľudí“, a poukázala na hodnotu a prínos týchto miest, v našich podmienkach. Výsledkom aktivity je tiež veľká podpora účastníkov vo využívaní digitálnych technológií v procese vzdelávania, výrazné zlepšenie ich digitálnych schopnosti a zručností. Podaktivity v podobe odborných prednášok prispeli k tomu, že účastníci (najmä zo SR) budú viac uplatňovať informačno-komunikačné technológie v procese  vzdelávania. Účastníci aktivity si mohli “naučené “priamo vyskúšať pomocou drobných úloh a výziev, objaviť najnovšie trendy, aj témy neustále sa meniaceho digitálneho sveta. Týmtito aktivitami bol cieľ splnený.

What's your reaction?
0Smile0Angry0LOL0Sad0Love
animalpartners.sk © All Rights Reserved.